REGULAMIN ROZGRYWEK

 


1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi pola obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie pola Paintballowego .

2. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, na teren pola Paintballowego mają wstęp gracze oraz osoby im towarzyszące i inne osoby, po uzyskaniu zgody obsługi.

3. Teren pola Paintballowego jest podzielony na dwie strefy: strefę bezpieczną i strefę gry.

4. W grze mogą uczestniczyć:

a) osoby, które ukończyły 18 lat, legitymujące się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

b) osoby, które nie ukończyły 18 lat, po zgłoszeniu się ze swym prawnym opiekunem, który wyrazi pisemną zgodę na udział podopiecznego w grze.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 

1. Organizatorem rozgrywki paintballowej jest firma "PAINTBALL WARSZAWSKI" mieszcząca się w Warszawie przy ul. Górczewskiej 69/73.
 

2. Integralną część tego regulaminu stanowi druk oświadczenia uczestników rozgrywek Paintballowych zwany dalej Oświadczeniem Gracza.
3. Do gry przystąpić mogą osoby:

a) W wieku powyżej 18 lat,
b) Niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców,
c) Niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
d) Akceptujące niniejszy regulamin składając swój podpis na Oświadczeniu gracza.

4. Do gry może służyć tylko sprzęt dostarczony przez organizatora schronowany do max prędkości 270 fps. Używanie innego sprzętu dozwolone tylko za pisemną zgodą organizatora.
5. Zestaw dostarczony przez organizatora składa się z: Markera firmy BT, butli 0,8 l. HP, Loadera, Maski, Kombinezonu, Barrell Bag'a oraz opcjonalnie kamizelki ochronnej i rękawiczek.


§ 2 ZASADY GRY


1. Gra rozpoczyna się jak również kończy na sygnał dźwiękowy (gwizdek).
2. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione.
3. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
4. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami.
5. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:


* trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby
* własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta.

 

6. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką trzymając marker opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko i stosukowo najkrótszą drogą opuszcza pole gry.

7. Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia.

8. Do gry służy tylko sprzęt do paintball'a. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest zabronione.
9. Podczas opuszczania pola zabronione jest komunikowanie się z zawodnikami swojej drużyny (w celu przekazywania informacji o przeciwnikach).
10. Ochlapanie farbą z rozbitej kulki od przeszkody nie jest trafieniem.
11. Poza polem broń musi być w stanie zabezpieczonym i lufą skierowana do ziemi.


§ 3 ZASADY ZACHOWANIA NA POLU


1. Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.

2. Karabinki w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry.

3. Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.

4. Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry.
5. Na polu gry obowiązuje zakaz palenia tytoniu, niszczenia roślinności, wzniecania ognisk i używania wszelkich materiałów pirotechnicznych (oprócz tych dostarczonych przez Organizatora: granaty i świece dymne, granaty z farbą, miny).

6. Osoby, które chcą robić zdjęcia w strefie gry muszą poinformować o tym fakcie organizatora oraz muszą mieć założoną maskę ochronną, kamizelkę ostrzegawczą - ponoszą również ryzyko, że przypadkowy strzał kulki paintball-owej może uszkodzić sprzęt fotograficzny/video. Robią to na własną odpowiedzialność i nie będą w przypadku uszkodzenia sprzętu wnosić wobec organizatora żadnych roszczeń.

7. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i sędziowie.
8. Maskę ochronną można zdjąć w strefie neutralnej, wyznaczonej przez organizatora gry.
9. Zabrania się wchodzenia na teren gry paintballowej bez pełnego wyposażenia ochronnego.
10. Granice pola gry wyznacza siatka ochronna lub w poszczególnych scenariuszach ustala je sędzia. Maksymalnym polem gry jest teren oznaczony siatką.

11. Uderzanie markerem o ziemię lub rzucanie nim jest zabronione pod groźbą poniesienia kosztów naprawy bądź zakupu nowego sprzętu w zależności od stopnia uszkodzenia sprzętu.
12. Zasady poszczególnych gier oraz scenariusze ustala i omawia sędzia główny przed każdą grą.
13. Zabrania się mierzenia - nawet zabezpieczonym i nie naładowanym markerem do innych osób. Będąc w posiadaniu markera poza rozgrywkami na polu należy cały czas trzymać markera za rękojeść i kierować go lufą ku ziemi.
14. Ze względu na ograniczony kąt widzenia w masce należy zachować stosowną uwagę przy poruszaniu się wśród zabudowań na polu gry oraz na podwyższeniach.
 

 

§ 4 UCZESTNICY ROZGRYWKI


1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania markera.
2. Użytkownik oświadcza, że otrzymał kompletny wolny od wad zestaw do gry i nie ma co do niego żadnych zastrzeżeń.

3. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej miejsca.
4. Każdy gracz przebywający na polu gry zobligowany jest do noszenia ubrania ochronnego (mundur) wraz z maską ochronną. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby łamiącej postanowienie tego punktu regulaminu, należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora.
5. Uczestnik rozgrywki zobligowany jest do informowania organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z działaniem zestawu do gry.
6. Osoby uczestniczące w grze, po jej zakończeniu są zobowiązane do zwrotu wypożyczonego sprzętu. W przypadku jego zagubienia lub zniszczenia są zobowiązane do zapłacenia kosztów zakupu takiego samego sprzętu. Punkt ten nie dotyczy usterek związanych z prawidłowym użytkowaniem sprzętu.
7. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi lub zwierząt zostaną natychmiast wydalone z pola gry, bez możliwości zwrotu kosztów za wypożyczony sprzęt lub niewykorzystane kulki.
8. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.

9. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje poniższe oświadczenie

10. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi. Zabrania się podstrajania markerów smarami, olejami itp.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach i nieprzestrzegania powyższego regulaminu.

2. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintballowej, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.

3. Każdy gracz bierze udział dobrowolnie i gra na własną odpowiedzialność, każdy gracz jest świadom ryzyka na jakie się naraża w trakcie gry. Sugerowane jest wykupienie ubezpieczenia dla sportów ekstremalnych we własnym zakresie.
4. Złamanie, któregokolwiek z punktów regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym
wykluczeniem takiego uczestnika z pola gry, bez możliwości wnoszenia roszczeń o zwrot kosztów za niewykorzystane kulki.
5. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe na zdrowiu i sprzęcie uczestników gry paintballowej.
 

Do gry może przystąpić osoba, która zapoznała się z powyższym REGULAMINEM ROZGRYWEK PAINTBALLOWYCH, została przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa, obsługi sprzętu oraz podpisała stosowne oświadczenie.

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROZGRYWEK PAINTBALLOWYCH.

 

OŚWIADCZAM, iż zdaję sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball, w której uczestniczę wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będę wnosił roszczeń do organizatora.

Oświadczam, iż:

· jestem osobą pełnoletnią / niepełnoletnią i otrzymałem zgodę prawnego opiekuna

· zapoznałem się z regulaminem, zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu Paintball-owego oraz z zasadami bezpieczeństwa na polu gry i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania

· jestem świadomy z zagrożeń wynikających z używania markera

· biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku niewłaściwego użytkowania markera paintballowego

· jestem ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

· otrzymałem sprzęt sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i nie mam  co do niego żadnych zastrzeżeń.

· będę natychmiast informował użyczającego o jakimkolwiek niepożądanym działaniu zestawu.

· zobowiązuje się do zwrócenia zestawu w stanie nienaruszonym.

· od momentu wypożyczenia do momentu oddania zestawu jestem za niego oraz wszelkie szkody wyrządzone w wyniku niewłaściwego użytkowania w pełni odpowiedzialny.

Przeczytałem i zrozumiałem w/w treść regulaminu, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

………………………………………………………

  (DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA GRY)

 

Zasady bezpiecznego użycia markera:

· Zakładaj, że Twój marker jest załadowany, nawet jeśli wiesz, że tak nie jest

· Nie zaglądaj do lufy i nie pokazuj wnętrza lufy swoim kolegom/innym graczom

· Nie naprawiaj samodzielnie markera

· Nie dokonuj żadnych modyfikacji bądź regulacji markera

· wszelkich nieprawidłowościach w działaniu markera informuj prowadzącego grę (odkręcone śrubki, odpadające zasobniki na kulki, syczenie gazu itp.)

· Poza polem gry oraz po zakończeniu gry zabezpiecz marker ,lufę skieruj ku ziemi

 

Kontakt


Michał  728-817-476

Adam   799-274-748

e-mail: paintballwarszawski@gmail.com

 

Ośrodek basenów Moczydło

ul. Górczewska 69/73

01-401 Warszawa